Het Bijzonder Bestemmingsplan (BBP) van het Biestebroekdok is goedgekeurd door de Regering

Op 7 december 2017 keurde de gewestregering het BBP Biestebroek goed

Het bijzonder bestemmingsplan stemt overeen met de ontwikkelingsvisie die we hebben voor het Biestebroekdok. De terreinen in beheer van de Haven zijn geklasseerd als gebieden voor havenactiviteiten en vervoer (GHV). De gebieden zijn dan ook bestemd voor: 

  • haven- en logistieke activiteiten: overslag, distributie, verpakking, groothandel, vervoer en opslag; 
  • nijverheids- of ambachtsactiviteiten die de productie of omvorming van roerende goederen ter plaatse beogen; 
  • activiteiten ter verbetering van het milieu zoals waterzuivering en systemen voor het verwijderen, verwerken, recycleren en ophalen van afval. 

De terreinen op kaai worden bij voorrang bestemd voor watergebonden activiteiten. 

Verder kunnen: 

  • de gebieden ook bestemd worden voor voorzieningen van algemeen belang of openbare diensten en voor handelszaken.
  • de gebieden ook bestemd worden voor de bijkomende huisvesting die hoort bij de hoofdfuncties van het gebied, nl. de huisvesting van het veiligheidspersoneel; 
  • de benedenverdiepingen bij voorrang bestemd worden voor watergebonden activiteiten;
  • de aard van de activiteiten is verenigbaar met de andere activiteiten of bestemmingen van het huizenblok waarop het project betrekking heeft, alsook van de aangrenzende huizenblokken.

De ontwikkeling van de havenactiviteiten in het dok is dus bevestigd d.m.v. de inachtneming van de voorschriften van het Kanaalplan (doorzichten, gedeelde gebruiken, functionele gemengdheid naargelang de mogelijkheden, enz.).

De nieuwe voorschriften gaan ervoor zorgen dat we nog meer aanwezig kunnen zijn in de zone door de ontwikkeling van havenprojecten zoals het stedelijk overslagcentrum op rechteroever en de vestiging van Gobert op linkeroever.

 

Dat is uitstekend nieuws voor de havenactiviteit in Brussel en wilden we u uiteraard niet onthouden!

Gepubliceerd op 19/02/18