Team

Met haar bedrijven, haar containerterminal die zijn capaciteit gaat verdrievoudigen, haar boten, maar ook haar oevers, haar bruggen, haar sluizen, haar skatepark (Sk8 Port) en haar kilometerslange wandelroutes en kades, is de Haven werkelijk een kloppend hart in de stad! Maar de Haven zou niets zijn zonder haar teams, de mannen en vrouwen die haar beheren en tot leven brengen. De Haven van Brussel, dat zijn inderdaad 140 mensen die elke dag het beste van zichzelf geven om deze hele machine rond het water draaiende te houden!

équipe du port

Concreet is de organisatie van de haven gestructureerd rond 3 grote diensten

Algemene directie

Het directieteam van de Haven van Brussel is verantwoordelijk voor het leiden van de teams, het bepalen van de algemene visie en het toezicht op de uitvoering van het beheerscontract. Het algemeen secretariaat ondersteunt deze activiteit actief door dossiers te verwerken en projecten voor te bereiden in nauwe samenwerking met de beheersorganen en de overheid. Deze afdeling is ook verantwoordelijk voor de opvolging van het beheerscontract tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Haven.

Onder haar leiding zet de dienst Communicatie zich in voor het merkimago van de Haven. Dit team beheert alles van externe en interne communicatie tot evenementen en persrelaties en coördineert grote initiatieven zoals het Havenfeest. Een communitymanager leidt de online aanwezigheid, terwijl de teammanager doelstellingen bepaalt en de attaché communicatie de externe strategie ontwikkelt. De verantwoordelijke interne communicatie richt zich op de interne strategie. We zorgen ook voor interactie met de burgers, bij bezoeken, vooral van scholen. Kortom, een cruciaal team dat de Haven van Brussel actief vormgeeft en versterkt.Tot slot staat onze vertaaldienst in voor de vertaling en nalezing van een brede waaier aan documenten om aan de taalvereisten van een Brusselse openbare instelling te voldoen.

Tot slot zorgt beheerscontrole ervoor dat de activiteiten onder controle zijn, dat de doelstellingen worden bewaakt en dat de regelgeving wordt nageleefd.  Dit team biedt expertise op het gebied van interne controle, controle van vastleggingen en vereffeningen, beheerscontrole, informatiebeheer, rapportering en bescherming van persoonsgegevens.  Het IT-team controleert en superviseert de bestaande en nog te ontwikkelen IT-oplossingen. Het ontwikkelt de algemene IT-strategie en houdt toezicht op de informaticaprojecten.

 

De preventieadviseur is verantwoordelijk voor het voorstellen van strategieën voor het voorkomen van beroepsrisico's en het verbeteren van de werkomstandigheden, en voor het toezicht op de uitvoering ervan in de Haven.

Gert Van der Eeken
Gert Van der Eeken
Directeur-generaal
Photo de Caroline Hermanus
Caroline Hermanus
Adjunct-directrice-generaal
Photo d'Isabelle Bodart
Isabelle Bodart
Teammanager Algemeen secretariaat en preventie
Sylvain Godfroid
Sylvain Godfroid
Teammanager Communicatie, Woordvoerder FR
Ben Dragon
Woordvoerder NL
Sébastien Popeler
Sébastien Popeler
Teammanager Beheerscontrole & IT

Dienst Ontwikkeling en Infrastructuur

Deze dienst is onderverdeeld in twee directies:

De directie Havenontwikkeling, die een cruciale rol speelt bij het commercialiseren van het havendomein, het aanbieden van opslagruimte aan transportbedrijven en het ontwikkelen van industrieterreinen langs het kanaal voor bedrijven die afhankelijk zijn van het transport over de waterweg. De afdeling Havencluster stimuleert niet alleen de economische activiteit en werkgelegenheid, maar levert ook een financiële bijdrage aan de ontwikkeling van de Haven, die de commerciële inkomsten gebruikt om uitbreidings- en moderniseringsprojecten te financieren. Deze afdeling richt zich op het ontwikkelen van nieuwe projecten, het verwelkomen van nieuwe klanten, het bevorderen van innovatie voor duurzaam transport en het beheren van vragen van bestaande klanten. Tot slot is de afdeling Strategie verantwoordelijk voor het bouwen aan de Haven van de toekomst door het opstellen van ontwikkelingsstudies, het bijhouden van statistieken, het opstellen van een grondstrategie en het beheren van aankopen, het tariefreglement en stedenbouwkundige dossiers.

De Technische Directie van haar kant voert een hele reeks taken uit die kunnen worden onderverdeeld in twee delen: enerzijds de afdeling Infrastructuur en anderzijds de afdeling Onderhoud. Deze afdelingen zijn verantwoordelijk voor het beheer van de gebouwen, wegen, waterweg en kunstwerken op het havendomein.

Het team van de afdeling Infrastructuur is verantwoordelijk voor het ontwerpen en uitvoeren van projecten voor de renovatie, modernisering en uitbreiding van havengebouwen en -structuren (kades, bruggen, sluizen, enz.).

De afdeling Onderhoud is verantwoordelijk voor het ontwerp en de uitvoering van elektromechanische projecten, maar is ook actief op het terrein en voert diverse onderhouds- en herstellingstaken uit.

De afdeling Milieu informeert, adviseert en ondersteunt private en publieke spelers die actief zijn in de havensector, de havencluster en het kanaal. Deze afdeling werkt samen met een groot aantal thematische werkgroepen die zijn opgezet door de verschillende Brusselse gewestelijke organisaties. Haar opdracht omvat alle aspecten van milieu en klimaat. Dit betekent in het bijzonder het monitoren van wet- en regelgeving om ervoor te zorgen dat de Haven beschikt over de meest geschikte informatie over milieuverplichtingen, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de concessiehoudende bedrijven. Daarnaast biedt het een informatie- en adviesdienst aan concessiehouders over de premies, subsidies, begeleidingsdiensten en adviezen die beschikbaar zijn in het Brussels Gewest. De afdeling zorgt ook voor proactieve communicatie over de doelstellingen en acties van de Haven en op het havendomein op het vlak van duurzaamheid. Het is bovendien verantwoordelijk voor de ontwikkeling en opvolging van milieustudies en -projecten op het gebied van water, energie, afval, verontreinigde bodems en biodiversiteit binnen het havendomein.

Er wordt momenteel gezocht naar een nieuwe directeur-diensthoofd.

Directie Havenontwikkeling

Philippe Matthis
Philippe Matthis
Teammanager Strategie
Valérie Tanghe
Valérie Tanghe
Teammanager Havencluster

Technische directie

Laurent Mampaey
Laurent Mampaey
Teammanager van de directie en de afdeling Infrastructuur
Juliette Parizel
Juliette Parizel
Teammanager Afdeling Ondersteuning
Geert Verheyen
Geert Verheyen
Teammanager Afdeling Onderhoud
Amélie Augem
Amélie Augem
Teammanager Afdeling Milieu

Dienst Ondersteuning en Kapiteinsdienst

In de Haven is dit in veel opzichten ook een belangrijke en transversale dienst.

De directie Human Resources beheert personeelszaken en het opleidingstraject van het personeel en zorgt onder meer voor de ontwikkeling en het welzijn van het personeel.

De Juridische Directie behandelt de geschillen en andere problemen van juridische aard aangaande de contracten met de bedrijven die klant zijn van de Haven. Deze dienst verdedigt de belangen van de Haven en verstrekt daarnaast juridisch advies. Zij houdt zich ook bezig met alle “kleine geschillen”, zoals ongevallen op het domein van de Haven van Brussel, storten van afval, brand en diefstallen en pogingen tot diefstal bij de klanten van de Haven van Brussel.

De Kapiteinsdienst van de Haven omvat de administratieve lokalen van de operationele afdeling, het crisiscentrum van de Haven (in geval van activering van het INP - Intern Noodplan) en de controlemiddelen met betrekking tot de activiteiten op de waterweg en de verspreiding van informatie naar de gebruikers. Ze zorgt ook voor de inningsdiensten van ‘zeeschepen’ en beheert het kanaal in coördinatie met de andere gewesten.
De kapiteinsdiensten omvatten ook het beheer van de kunstwerken: de twee Brusselse sluizen en de twee beweegbare bruggen.

De financiële directie houdt zich bezig met de beslissingen en de verrichtingen die verband houden met de boekhouding en de begroting. Ze houdt nauwgezet toezicht op de klanten- en de leveranciersboekhouding en zorgt voor een transparant en efficiënt beheer van financiële transacties. De thesaurie goed in de gaten houden is cruciaal om te anticiperen op betalingstermijnen en tekorten te vermijden, zodat een stabiele financiële gezondheid gewaarborgd blijft. Haar inzet voor een proactief financieel beheer blijkt uit de nauwgezette voorbereiding van budgetten en de nauwgezette controle op de uitvoering ervan. Tot slot biedt deze afdeling, door simulaties van winstgevendheid en financiële risico's, expertise van onschatbare waarde om beslissingen met betrekking tot grote investeringsprojecten te begeleiden.

Photo de Sven Devroe
Sven Devroe
Directeur-diensthoofd
Bertrand de Hemptinne
Bertrand de Hemptinne
Teammanager Directie Human Resources en Juridische Directie
Jerry Vanhemelen
Jerry Vanhemelen
Havenkapitein
Photo de Bénédicte Adam
Bénédicte Adam
Teammanager Financiële Directie