Bouw van een ro-ro terminal in de voorhaven

De raad van bestuur van de Haven van Brussel heeft vandaag beslist opnieuw een toewijzingsprocedure op te starten voor een concessie voor de exploitatie van een roll-on/roll-off terminal in de Brusselse voorhaven, bestemd voor het vervoer van voertuigen tussen Brussel en Antwerpen.

Na zorgvuldige juridische analyse is gebleken dat de enige offerte die de Haven van Brussel naar aanleiding van de voorgaande procedure heeft ontvangen niet beantwoordde aan de voorschriften van het bestek en dus niet kon worden geselecteerd. Het bestek betrof de exploitatie van een roll-on/roll-off terminal op een terrein van 2,5 hectare dat de Haven in 2016 heeft aangekocht in de voorhaven.

Het is echter bijzonder belangrijk dat dit dossier concrete vorm kan krijgen omdat de belangen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest groot zijn. Daarom heeft de raad van bestuur van de Haven van Brussel beslist de sector een laatste kans te bieden om gebruik te maken van de mogelijkheid om hun activiteit te verhuizen naar de voorhaven en daarom een nieuwe projectoproep uit te schrijven voor de bouw van een roll-on/roll-off terminal op het terrein.

« Als het project dat voortkomt uit deze derde projectoproep voldoet aan alle bepalingen van het bestek, als er kwalitatief mee kan worden ingestemd en als het ons alle mogelijke waarborgen biedt op het welslagen van de vernieuwingsoperatie van de Heyvaertwijk, dan zijn we zelfs bereid om van overheidswege het terrein bouwrijp te maken » besluit Minister-President Rudi Vervoort.

Deze nieuwe projectoproep is bedoeld om alle betrokken actoren op gelijke voet te plaatsen. De offertes worden verwacht tegen eind augustus, wat de raad van bestuur van de Haven in staat stelt een beslissing te nemen in september. De raad van bestuur van de Haven van Brussel heeft bovendien beslist onmiddellijk van start te gaan met de administratieve procedures om zo spoedig mogelijk de gronden bouwrijp te maken en te starten met de exploitatie.

Gepubliceerd op 25/05/18